Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018.

 Indien U lid wordt van de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan onze vereniging verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren U om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • geboortedatum (uitsluitend van jeugdleden);
 • eventuele overige persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons verstrekt;
 • gegevens over uw activiteiten bij onze vereniging;
 • foto’s en ander beeldmateriaal.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verwerken. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van uw uitdrukkelijke verzoek.

Als u constateert dat wij zonder toestemming uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via info@erfgoedhuisveldhoven.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken persoonsgegeven voor de volgende doeleinden:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (hierna: NAW-gegevens) worden gebruikt voor contact, bijvoorbeeld over het lidmaatschap en voor de verstrekking dan wel afhandeling van de door U aangevraagde of van u verkregen informatie;
 • NAW-gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en van informatie over onze diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld of donaties voor onze vereniging af te wikkelen;
 • NAW-gegevens, geboortedatum (uitsluitend van jeugdleden) en eventuele overige persoonsgegevens van leden worden gebruikt voor het samenstellen van de ledenlijst van onze vereniging;
 • uw naam en telefoonnummer worden gebruikt om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van onze vereniging;
 • uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw lidmaatschap gebruikt om u te kunnen vragen naar uw ervaringen met onze vereniging;
 • foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken we voor publicatie op onze website en in onze nieuwsbrieven, een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften en na verkregen toestemming van de betrokkene;
 • uw naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of in andere media (zoals de website) na uw uitdrukkelijke toestemming;
 • persoonsgegevens voor historisch onderzoek worden verwerkt in verband met hun historische waarde.

 

Bewaartermijn gegevens

De Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verwerkt. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) een langere bewaartermijn geldt voor specifieke gegevens. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke gegevens gedurende die langere bewaartermijn bewaard blijven.

 

Gegevens delen met anderen

De Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van eventuele  afspraken die wij met u hebben gemaakt, voor het realiseren van onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@erfgoedhuisveldhoven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) gelieve u af te dekken c.q. door te strepen. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

Beveiliging gegevens

De Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u tekortkomingen constateert of er zijn aanwijzingen  van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met info@erfgoedhuisveldhoven.nl.

 

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt.

Vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven d.d. 29 juni 2021.